BIP
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
Tradycje i symbole
 Tradycje i symbolika

   Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP jest centralnym organem sprawującym specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP.
W swojej działalności sprawuje nadzór nad stosowaniem jednolitych procedur i standardów kwalifikacji personelu zgodnie z normami ustalonymi przez North Atlantic Threaty Organization (NATO) i International Civil Aviation Organization (ICAO) w jednolitym systemie zarządzania ruchem lotniczym i wyposażenia technicznego.
  Szefostwo ściśle współpracuje z władzą lotniczą – Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) i współdziała z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz innymi organizacjami lotniczymi. Głównym celem tego współdziałania jest zapewnienie w czasie pokoju bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej wszystkim jej użytkownikom oraz umożliwienie płynnego przejęcia przez Ministra Obrony Narodowej zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

Tradycje

  
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP sformowane  zostało  na podstawie  decyzji  Ministra  Obrony  Narodowej  z dnia 10 maja 2001 roku, Nr Pf40/Org./P-5; Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0252/Org./P-5 z dnia 19 czerwca 2001 roku  oraz  zgodnie  z  rozkazem  Dowódcy  Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z  dnia 11 lipca 2001 roku, Nr Pf90 jako instytucja podległa bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych. Działalność służbową rozpoczęło 1 stycznia 2002 roku. 
    Zalążkiem był Oddział Służby Ruchu Lotniczego Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Wyodrębnienie komórki ruchu lotniczego z Dowództwa i utworzenie samodzielnej jednostki stało się za sprawą Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym.
    Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP kontynuuje tradycje Ruchu Lotniczego lotnictwa wojskowego. Początki Ruchu Lotniczego związane są przede wszystkim z lotniskiem na Polach Mokotowskich w Warszawie, które powstało w zaborze pruskim już w 1910 roku jako jedno z nielicznych lotnisk z prawdziwego zdarzenia w Europie.
    Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku  powstaje tu polskie lotnictwo wojskowe. Wraz z pierwszymi transportami Armii gen. Hallera przybywa do Polski Francuska Szkoła Pilotów, aby 2 maja 1919 r. rozstawić namioty na Polu Mokotowskim. 1 czerwca 1919 roku  rozpoczęto szkolenie  polskich adeptów latania, mechaników  i oficerów techniczno-administracyjnych, w tym też dniu po raz pierwszy oficer startowy odnotował wylot samolotu.

Odznaka Pamiątkowa

    Na podstawie decyzji Nr 421/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2011r. (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 356) wprowadzona została odznaka pamiątkowa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Jest ona jednym ze sposobów uhonorowania żołnierzy pełniących służbę wojskową w SSRL SZ RP, pracowników wojska oraz innych osób, szczególnie zasłużonych dla Służby Ruchu Lotniczego. Jest wyrazem więzi i poświęcenia posiadacza odznaki z rodzajem Sił Zbrojnych i jednostką wojskową.
   Centralnym elementem odznaki jest stylizowana wieża kontroli lotów jako symbol miejsca służby i pracy pracowników służby ruchu lotniczego, a stylizowany samolot odrzutowy to element, dla którego istnieje owa służba. Srebrne ślady pozostawiane na błękicie nieba przez samoloty odrzutowe, którym zapewnione są służby ruchu lotniczego - to smugi kondensacyjne tworzące rozetę wokół odznaki. Biało-czerwona szachownica lotnicza stanowi symbol przynależności i korzeni SSRL SZ RP.

 

Święto i nazwa wyróżniająca

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2008 roku (Dz.Urz. MON 2008 Nr 25 poz. 321), dzień 1 czerwca ustanowiono Świętem Służby Ruchu Lotniczego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych